Speech-to-Image Translation without Text(Supplementary material)


Jiguo Li Xinfeng Zhang Chuanmin Jia Jizheng Xu Li Zhang Yue Wang Siwei Ma Wen Gao

ICT,CAS PKU UCAS Bytedance

More results on synthesized data

More results on CUB-200 and Oxford-102 dataset.

More results on read data

More results on Places-205 dataset.